مقایسه شینگل با محصولات مشابه

محصول سقف شیبدار شینگل را می توان با محصول سقف شیبدار تایلهای سنگ ریزه ایی با برندهای دکرا ، کینگ استون ، تاپ تایل ، مترو تایل مقایسه کرد .

مقایسه شینگل و تایل دکرا ، تاپ تایل ، مترو تایل ، کینگ استون :

1 سرعت باد :

مقاومت شینگل در برابر  سرعت باد حدود 220 کیلومتر بر ساعت می باشد ولی در سقف شیبدار دکرا حدود 120 کیلومتر بر ساعت است ، علت این تفاوت را می توان در طراحی ایرودینامیکی شینگل دانست به این صورت که چون شینگل دارای سطحی مسطح و بعد از اتمام نصب هیچ گونه درزی بین شیتها نیست نیروی باد را به راحتی رد میکند و بیشترین مقاومت را  میکند و لی در سقف شیبدار دکرا به علت موج دار بودن سقف و وجود درز بین اورلبها و اتصالات ملحقات و تایلهای سقف نیروی باد با سقف دکرا در گیر شده و از مقاومت تایل می کاهد.